Napisz wiersz! Do wygrania nowy tom Katarzyny Zwolskiej-Płusy, vesica piscis!

Nim ruszy nasz coroczny Konkurs Babińca Literackiego, mamy dla Was inną konkursową propozycję.
BABINIEC LITERACKI i WYDAWNICTWO ANAGRAM zapraszają na konkurs, w którym można wygrać najnowszy tom poetycki naszej redaktorki, Katarzyny Zwolskiej-Płusy.
Do wygrania 3 tomiki "vesica piscis" (Wydawnictwo ANAGRAM 2019) z dedykacją oraz publikacja wiersza na na naszym fp i blogu.
Aby wygrać tomik poezji należy przesłać do nas nigdzie dotąd nie publikowany wiersz, odpowiadający tytułowi konkursu (ciało kobiety) do dnia 15 maja do godz. 12:59.

REGULAMIN KONKURSU:
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady konkursu, zwanego dalej „Konkursem", przeprowadzanego w dniach od 16 kwietnia do 15 maja 2019 roku (trwa do g. 12:59).
2. Organizatorem Konkursu jest Babiniec Literacki [portal internetowy, www.babiniecliteracki.blogspot.com] i Wydawnictwo Anagram [Niekłańska 35, lok. 1. 03-924 Warszawa. NIP 113 286 73 63, KRS 0000476551]
3. Uczestnikiem konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie raz.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi odebranie nagrody. Organizator będzie administratorem danych zgodnie z tzw. RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje wgląd w te dane i ich poprawa.
7. W Konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którym zostanie przyznane po jednej nagrodzie.
§ 2 Zasady Konkursu
1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na przesłaniu nigdzie wcześniej niepublikowanego wiersza na adres mailowy babiniecliteracki@gmail.com w pliku tekstowym podpisanym imieniem i nazwiskiem oraz tytułem wiersza
wraz z adresem wysyłki w przypadku wygranej.
2. Nagrodami są 3 egzemplarze tomików poezji.
3. Zakończenie konkursu nastąpi 15 maja o godzinie 12:59.
4. Jury w składzie Joanna Fligiel, Barbara Rychert-Anaszewska, Katarzyna Zwolska-Płusa i Magdalena Koperska wyłoni zwycięzców 3 zwycięzców - 1, 2 i 3 miejsca.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 maja poprzez przesłanie informacji zwrotnej na adres mailowy oraz zamieszczenie informacji pod niniejszym postem.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Komentarze